Kogan 16000 BTU Portable Air Conditioner (4.7KW) - (KAPORAIR16MB & KAPORAIR16MA) - Manual