KALED55UHDZF & KALED65UHDZB - No sound / Behaving strangely