Kogan Solar Powered Motion Sensor LED Flood Light (4500 mAh, 60 LED) - (KASLRMTLITA) - Manual